Växjö EL

Integritetspolicy.

Så skyddar vi personuppgifter

För oss på Växjö EL AB är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför välkommnar vi GDPR (General Data Protection Regulation) – en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

De nya bestämmelserna ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk imon EU.

Hantering av Dina personuppgifter i egenskap av installationsföretag.
Dina personuppgifter har vi samlat in för att vi ska kunna hantera dina ärenden avseende föranmälan, färdiganmälan (elleverantör), faktura samt rotavdrag. Personuppgifterna behandlas av våran personal på

Växjö EL AB men din information kan vidarebefodras till våra underleverantörer som utför tjänster åt oss och elleverantörer. De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål. Du kan ändra dina uppgifter och kan begära rättning och radering av personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dem till företag vi samarbetar med. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Användning av din information.
Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med GDPR. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål.

  • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal.
  • För kundkontakt och för att stödja våra kundrelationer.
  • För att hjälpa dig med service och support.
  • För Fakturering och rot-avdrag
  • För att kunna göra anmälan till eran elleverantör

Gallring
Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs upphör behandlingen. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för reklammationer eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter
I samband med att du lämnar personuppgifter till oss ser vi detta som ett godkännande till att vi behandlar dina personuppgifter enligt angivna ändamål och denna riktlinje.

Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig, till vilka ändamål vi använder informationen, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in har du rätt att få dem raderade.

Du har dessutom rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som du kan överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Även här skickar du in en skriftlig begäran.

Ändringar av bestämmelser för personuppgifter
Sker det förändringar i våra villkor för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på vår webbplats. Villkoren kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är Växjö EL AB orgnr. 559336-2030, Östregårdsgatan 39, 352 40 Växjö,
e-post: info@vaxjoel.se, telefon 070-512 08 46.

Dataskyddsombud för Växjö EL AB kan nås på e-post info@vaxjoel.se eller telefon 070-512 08 46. Begäran om registerutdrag skickas till Växjö EL AB, Östregårdsgatan 39, 352 40 Växjö.